Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25%, dersom annet ikke er angitt.
Siden oppdaterers daglig, hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå pga tekniske feil.

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.
Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke, med unntak av visse mindre varer som kan sendes i brevform, og hentes på ditt lokale postkontor. Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes som brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no. 

Fast fraktpris kr 99. Fraktfritt ved bestillinger over kr 1000.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger, og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet skal du også melde dette direkte til den du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker/brev som sendes oss i retur vil kunde bli belastet med et gebyr på 500kr.
Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde må være fylt 18 år, og er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartner leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremst det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget, eller burde oppdaget, mangelen. 
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene. 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Vi sender alltid med et angrerettskjema på mail når vi behandler ordre. Dersom kunden angrer, skal varen sendes oss i retur på kundens egen bekostning (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen skal sendes oss i originalemballasje, være forsvarlig innpakket og være oss i hende innen 14 dager etter kundens mottagelse av varen. Varen skal være ubrukt og for de varer som er forseglet skal forseglesen ikke være brutt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt refunderer vi kunden varens beløp.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mengelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. 

Endring i vilkår

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære inkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. 

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.